Come Back

HET FEILLOOS, ZONDELOOS WOORD VAN GOD

(The Infallible, Inerrant Word of God)

 

Door Dr. W.A. Criswell

In het Indonesisch gedicteerd door Dr. Eddy Peter Purwanto

Vertaald uit Indonesische versie door Rev. Ir. Emil Hendrawan Boen, MSc.

 

In dit hoofdstuk wil ik hebben over het Feilloos en Zondeloos Woord van God. De gehele Bijbel is Theopneustos, ‘de adem van God’ en wordt vertaald in “door God ingegeven”. “Ik roep je dringend aan.” Ekmarturomai, waar het midden woord afkomstig is van het woord “marter”. “Ik roep je dringend aan.” Laten we ons leven overgeven, om marter te worden, “Ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij Zijn komst en Zijn koninkrijk.” (2 Timotheus 4:1). “Predik het Woord” (kerusso).

 Herinnert u zich aan wat het begin is van Matteüs 3:1, “In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde (kerusso)”.  U kunt het duidelijk horen in Jeruzalem. Dat is wat we nu doen, verkondigen van het Feilloos en Zondeloos Woord van God dat door God ingegeven is.

  Ik leef en dien in grote stad met veel hoge scholen en universiteiten; Er is Baptist University, Methodist University. Disciples of Christ University, Catholic University, dit alles zijn delen van Texas University, er zijn duizenden studenten, en zij komen tot mij en zeggen,

Mijnheer Dominee, deze Bijbel is een fictief verhaalboek (fabel), allegorie en mythes. Ik kom uit Green Scum, mijn professor heeft mij zo geleerd. Ik heb een voorvader genaamd amoebe, en paramecium; zij zijn vissen en kikkervisjes; zij zijn marsupial (het buideldier) en apen; en uiteindelijk zijn zij mij geworden. Dat is wat de universiteit geleerd heeft. 

In het begin ben ik een kikkervisje

Later werd ik een kikker met achterpootjes

En dan een aap in de boom

En dan nu ben ik een professor met titel PhD

 

Ik weet het niet hoe het recht in uw land is, maar in Texas, kom overeen met de wet! U moet de kinderen leren dat ze ook afkomstig zijn van apen; U moet ze leren over de evolutie. En volgens de wetten, moet u ze niet leren dat ze geschapen zijn door God; dit is de wet in het stadsdeel Texas. Het is een van de reden waarom we een kwalitatieve school moeten hebben; we onderwijzen in onze school, we bidden in onze school. Volgens de wet, kunt u niet bidden, een samenkomst houden, een opwekkingdienst houden in ons eigen land. Ik dring erop aan om elke voorganger een eigen school oprichten om onze kinderen te onderwijzen met Gods Woord. Gooi alles weg wat u ooit hebt gehoord of nagedacht om de kinderen te leren dat ze afkomstig zijn van apen. Het is echt ongelooflijk!

Ik heb ooit iemand horen vertellen over zijn kind dat aan het groeien is en zeer intelligent, en hij zegt, “Mijn kind zal een naturalist geleerde worden, hij zal een professor over dieren worden wanneer hij volwassen is geworden.” En hij zegt, “Ik wil het laten zien aan je”.  Dus, hij brengt zijn tweejarig kind mee, leg hem op zijn schoot; daar zittende en met een geschiedenis boek mee laat hij aan zijn kind zien een beeld van een giraf. En de vader vraagt aan zijn kind, “Wat is dit?” en het kind zegt, “Een paard.” En hij slaat een ander bladzijde open en toon hem een plaatje van een tijger aan en vraagt, Sonny, wat is dit voor plaatje?” En het kind zegt, “Een kat.” Hij bladert een ander bladzijde open en laat hem zien het plaatje van een leeuw en zegt, “Wat is deze, zoon?” En het kind zei, “En hond.” Hij slaat weer een ander bladzijde open en laat hem zien een plaatje van een chimpansee en vraag, “Sonny, wat is dit?” En het kind zegt, “Pappa”.

Dus de studenten die daarnet bij mij kwamen zeiden, “Wij kunnen de Bijbel niet accepteren als een authentieke waarheid, of enkele accuraat historische gegevens, of een goede wetenschapsleer. Het is een geschiedenis en wetenschappelijk van dronkaards.” Is het waar dat dit een niet authentieke geschiedenis en onwaar is? Het is verbazingwekkend, want honderden jaren hebben zij archeologische opgravingen gedaan en nog steeds, maar al die uitvindingen hebben nog nooit wat in de levende Bijbel staat geschreven tegengesproken, niet één.

Elk feit en archeologische uitvinding hebben juist de authentiekheid en de rechtvaardigheid en de onfeilbaarheid van het Woord van God bewezen. Toen ze zeggen dat, “Mozes kan niet schrijven,” terwijl de Bijbel had gezegd dat Mozes schreef, hebben zij de kleitabletten gevonden in Ugarit, en dan in Ras Shamra, en dan in Tel El Amarna, en we hebben geleerd dat al die uitvindingen zijn geschreven duizenden jaren voor Mozes. En dan zeggen ze over de stam Hethieten dat er nooit een stam genoemd “Hethieten” heeft bestaan, zoals voorheen een paar jaar terug werd geschreven in de Bijbel over Hethieten . En dit is niet hetzelfde zoals ik wist, zoals stond geschreven in het tijdschrift LIFE Magazine enkele jaren geleden dat veel dingen zijn gepresenteerd met betrekking tot Hettitisch koninkrijk . En dan zeggen ze dat er nooit een koning genaamd Béltsazar (Beltesassar) heeft bestaan. Maar later hebben ze opgegraven en veel scriptschriften cuneiform over Babylon gevonden, en nu kan ik zelf de autobiografie over Béltsazar (Beltesassar) schrijven voor u. En dan hebben deze mensen die de Bijbel bekritiseerden gezegd dat het Evangelie volgens Johannes is pas geschreven in 350 v. Chr. en toen ze hierover nog discussieerden, hebben de zwaarste critici van de Bijbel, papyrus in Egypte gevonden die de citaten van het Evangelie volgens Johannes aantoonden, en dit wees erop aan dat het Evangelie volgens Johannes waarschijnlijk al geschreven werd vóór 100 v. Chr. Alles wat we ooit gevonden hebben in de archeologie heeft de onfeilbaarheid van het Woord van God juist versterkt en gerechtvaardigd.

En dan zeiden ze, “De Bijbel komt niet overeen met de wetenschappenleer.” Ik wil een onderzoek uitvoeren: U moet zich overtuigen over de feiten die geschreven staan in uw Bijbel, en u moet zich overtuigen met uw wetenschappelijke feiten, voordat u zegt dat de Bijbel niet klopt met de wetenschappenleer. Hebt u ooit Harry Rimmer gehoord? U bent waarschijnlijk te jong om te weten over Harry Rimmer. Harry Rimmer is overal geweest en hij onderwees de onfeilbaarheid van de Bijbel. Overal waar hij heengaat, voegde hij een extra verklaring in zijn script toe, dat “Ik zal duizend dollar weggeven, aan wie dan ook die mij kan aantonen dat de Bijbel geen accurate op het gebied van wetenschap heeft”. Wouw, duizend dollar! Ten slotte kwam een vrouw en claimde die duizend dollar en hij zei, “Wat is de reden?” Die vrouw zei, “Werd gezegd in de Bijbel dat Adam en Eva appel aten. En de wetenschappenleer heeft bewezen dat het dal Mesopotamia te heet was voor appel en dus appel kon onmogelijk groeien in het dal Mesopotamia, maar de Bijbel zei dat Adam en Eva appel hadden gegeten.” En hij antwoordde, “Toon mij aan waar in de Bijbel werd gezegd dat Adam en Eva appel hebben gegeten. Kunt u dat aantonen?” Nee. Wees er eerst zeker weten van dat u alle feiten in de Bijbel heeft onderzocht voordat u kunt zeggen dat de Bijbel niet waar is over de wetenschappelijke feiten.

Wetenschap is als gebraden kip: het verandert steeds door de eeuwen heen. Weet u dat er in het museum Louvre in Paris drie en halve kilometer wetenschappelijke boeken zijn die vijftig jaar geleden zijn geschreven en nu al achterhaald zijn, alles is al verouderd? Ik herinner me over een vrouw die gaat naar zijn huisarts en zegt tegen hem, “Dokter, ik lijd aan isomnia, ik kan niet slapen.”En de dokter zegt tegen haar, “Goed, u moet eerst wat eten voordat u gaat slapen.” En ze zegt, “Maar dokter, u hebt mij al verteld vorige week dat ik juist niet mocht eten vóór het naar bed gaan” En hij beantwoordt die vrouw, “Tut tuut, mevrouw, de wetenschap heeft een grote vooruitgang gehaald deze week.” O, zie het dan in geliefde broeders!

Geliefde broers en zusters, dit is een wonder, de Bijbel in mijn hand is onbegrensd en zal nooit eindigen en het is geen fantasie van gedachten en hart van God. De Bijbel is geschreven door verschillende veertig mensen, geschreven gedurende duizend en vijfhonderd jaren, die verschillen zijn met allerlei achtergronden die gemaakt zijn door seculaire verbeelding. Als een voorbeeld, ze hebben het onderwerp kosmogonie behandeld, het allereerste van wetenschapleer is en de Bijbel heeft gezegd dat Mozes al het kunst- en wetenschapleer in Egypte geleerd. Er is ooit onderwezen vanaf het begin van wetenschapleer in Egypte dat er eens een ei met vleugels rondvliegt en uiteindelijk was de aarde van die vliegende ei uitgekomen. Maar ik lees in mijn Bijbel en Mozes die toen in die tijd al onderwezen was in de cultuur en wetenschap in Egypte denk ik dat hij ook zal vertellen over die rondvliegende ei met vleugels en dan onze aarde doet geboren, echter is gebleken dat het niet zo was. Ik heb tien geweldige woorden in deze literatuur, “In den beginne schiep God de hemel en de aarde”. In deze Bijbel!

Denk er eens over na, er zijn zoveel Bijbelse script dat tegenstrijdig is met de beginselachtergrond van cultuur en wetenschap van Chaldeeën in Babel: bijvoorbeeld Ezra, Nehemia, Jeremia, Esther, Ezechiël, Daniel, 2 Koningen en 2 Kronieken, al deze boeken zijn geschreven tegenstrijdig met de wetenschappelijke achtergrond en cultuur van Chaldeeën hoewel geschreven werd in Babel. Babel heeft geweldige wetenschapleer kosmogonie en antropologie. Volgens de interessantste wetenschapleer van Chaldeeën is er een boze monster Tiamat geheten, en een goede koning Marduk en zij gingen strijden tot de dood. Marduk vermoorde Tiamat.  Dit is de wetenschapleer van Babel. En, toen Marduk Tiamat doodde, sneed hij zijn lichaam in tweeën en dat is het beginsel van deze aarde. En dan ging Marduk uitspugen en iedere keer hij uitspuugde kwam er een man uit. En dan gingen al die mannen uitspugen; en toen ze uitspuugden kwamen er vrouwen uit. En, toen die vrouwen uitspugen kwamen er dieren uit. Toen ik dit las als de allereerste wetenschapleer onder de Chaldeeën, denk ik aan de waarschuwing, “Niet roken! Denk aan de brand in Chicago.” En veel mensen schrijven zo, “Niet uitspugen, denk aan de watervloed in Johnstown.”

Het is nauwelijks te geloven dat de Bijbel eeuwen lang geleden is geschreven maar daarin is al aangegeven over de wetenschapleer. Het is alsof nauwelijks meer te geloven en voor te stellen. Als een voorbeeld wat er in Job 26:7 staat geschreven, die zegt, “Hij breidt het noorden uit over het woeste en Hij hangt de aarde aan een niet;”. Dit is duizenden jaar geleden geschreven voordat zij hebben ontdekt dat God de aarde heeft geplaatst in een leeg heelal. De wetenschap gelooft dat de aarde in een lege ruimte hangt. Geen kind op school weet dat volgens de Grieken de aarde op een zeer grote achterrug was geplaatst dat Atlas heet. Alle culturen en onderwijzen in de wereld weten dit, dat daarvóór had het woord van God gezegd, duizenden jaar voordat we ontdekken dat onze planeet in een lege ruimte is geplaatst. “De Heer hangt de aarde aan een niet.” Of lees terug naar Job 28 dat Hij spreekt over de luchtdruk. De Bijbel had het geschreven vóór Torrecelli in het jaar 1647 de barometer: een luchtdrukmeter heeft uitgevonden. Jesaja 40 heeft geschreven dat de aarde rond is. Het is al gezegd duizenden jaar voordat we hebben geleerd dat de aarde niet plat was. En geliefde broeders en zusters, de interessantste zin om te lezen is de zin die verklaart over substantie van structurele moleculair atoom, dat staat in Hebreen 11:3. Er is geen één zoals de Bijbel. Maar ik heb al heel duidelijk nadrukkelijk gezegd dat de Bijbel niet geschreven is als een wetenschapboek, of een geschiedenisboek, maar de Bijbel is geschreven opdat ik de Heer kent, en opdat ik weet wanneer ik dan ook doodga zeker in de hemel komen.

Er waren aanwezigen toen ik predikte op het altaar van onze kerk in Dallas, in een ochtenddienst enkele weken geleden. Zij waren acht studenten van de Baylor University. En zij kwamen bij mij na de dienst. Zij kwamen en stonden rond mij. En zoals u weet dat wij met moeite onze universiteitsenioren in Texas de weg wezen. Dus, die acht studenten kwamen en stonden daar voor mij en ik vroeg ze, “Hebben jullie de klas in faculteit theologie van Baylor University?” Ja, ze hebben hetzelfde programma genomen. En dan ik vroeg weer, “Heeft de professor jullie geleerd dat de Bijbel zondeloos en onfeilbaar is en ingegeven is?” En ze zeiden, “Nee, niet zo, onze professoren in de universiteit hebben ons geleerd dat de Bijbel vol met tegenstrijdigheid en niet consistent en bevat veel fouten.” Ten slotte zei ik, “Laat mij toe om te vragen, heeft jullie professor jullie geleerd dat de Bijbel echt authentiek is, het een reëel geschiedenisschrift is?” En ze antwoorden mij, “Nee, niet zo. We zijn onderwezen dat de Bijbel vol fabel is, vol met allegorie, met legende, vol mythes en vol met ongeloofwaardige verhalen zoals, bijvoorbeeld over Jona en de walvis.” Dus, de Bijbel in mijn hand is vol met fouten, mythes; en gedurende dat ik de voorganger van deze gemeente ben, heb ik gestaan op het altaar en de levende waarheid van God heb gepredikt en de Bijbel die ik de basis van al mijn preken heeft gemaakt, is een boek vol fouten en mythes? Waar kan ik dan een leraar of een professor vinden die met juistheid mij kan uitleggen, welke deel van de Bijbel waar is, en welke is niet waar, welke is alleen mythologie en welke is openbaring van God? Moeten wij de preek over Jason en de gouden schappenvacht aanhoren zoals de preek over Adam en Eva in het hof van Eden? Moeten wij over Hercules prediken met zijn twaalf knechten, zoals Mozes met zijn twaalf stammen van Israel? Moeten wij het fabel verhaal over Aesop prediken als over Jezus prediken die eten gaf aan vijfduizend man? Moeten wij Homer, Hesiod en Virgil net als over Mozes, Paulus en Johannes prediken?

Als mijn Bijbel vol met fouten en mythes is, wat moet ik dan doen? Weggooien, ja gooi maar weg. En ik heb op mijn altaar gestaan om te preken achtenveertig jaar lang. Wat moet ik nog zeggen? De allergrootste Heer, wat moet ik nog zeggen? Waar is het fundament om gezin op te bouwen en onze kinderen te onderrichten? Allergrootste Heer, wat moet ik zeggen? O, Heer, en nog veel meer, geliefde broeders en zusters, in een paar weken heb ik drie of vier begrafenissen gedaan. En ik stond daar ook in die kerk, of gestaan in een begrafenisdienst die thuis is gehouden, en ik had dus geen preken, als mijn Bijbel vol is met fouten en mythes. Zolas afgelopen zaterdag, was in onze kerk een begrafenis van een jonge rechter in onze stad, en hoe als ik geen Bijbel had? Dan had ik geen woord van God.

Een beste biografie die ooit geschreven werd door een jongeman genaamd Lockhart is een schrift over Sir Walter Scott. Toen hij stierf, riep hij zijn zwager Lockhart en zei, “Mijn zoon, haal even het boek voor mij.” En Lockhart zei tegen de vader van zijn vrouw, “Vader, er zijn duizenden boeken in uw bibliotheek. Dus welk boek bedoelt u?” En Sir Walter Scott zei, “Mijn zoon, dát ene boek. “En hij ging naar zijn bibliotheek en pakte de Bijbel en bracht het naar Sir Walter Scott en legde hem in zijn hand. En Sir Walter Scott stierf met de Bijbel in zijn hand.

 

“Er is slechts één Boek,” de roeping van een wijze voor het sterven,

“Lees mijn oud verhaal voor.”

En verwoordt het woord dat nooit zal versleten,

Breng zijn ziel aan de majesteit.

 

 “Er is slechts één Boek.” Ik heb openlijk aan mijn gemeente gezegd en aan mijn geliefde vrouw, ”wanneer ik doodga, wil ik dat jullie de Bijbel in mijn hand leggen, en ik wil begraven worden met de Bijbel in mijn hand.”