Come back

HET GETUIGEN VAN CHRITUS VOOR HET WOORD

(Witness of Christ to the Word)

 

 Door Dr. W.A. Criswell

In het Indonesisch gedicteerd door Dr. Eddy Peter Purwanto

Vertaald uit Indonesische versie door Rev. Ir. Emil Hendrawan Boen, MSc.

 

 

 

En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben! Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan?(Lucas 24:25-26)

 

In vers 44: “Jezus zei tot hen: "En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen." Dit is het eerste majestueuze deel van het boek in het Hebreeën van het Oude Testament. De vervulling van alles wat geschreven is in Thora, de wet van Mozes. “En in de boeken der profeten” (nebi-im). Het is het tweede deel van de Bijbel van de Hebreër. “En het boek Psalmen.” Het derde deel van de Bijbel van de Hebreër of het Oude Testament is kethubim, of in het Grieks Hagiographa. En in het Engels is, “the Writings.” En nummer een van dit deel kethubim is het boek Psalm. Zodanig dat Hij het woord “Psalmen” gebruikt om aan te wijzen naar de volheid van kethubim. 

Namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Thora, en nebi-im, en in kethubim.  “Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.” (Lucas 24:44-45).

De houding en het getuigen van Christus tegenover Gods Woord wordt duidelijk gemaakt aan ons allemaal die Jezus zien als onze Heer en Redder. De bewondering van de Joodse Orthodoxen tegenover de Schriften in het Oude Testament is één van de vele mooie uitzichten en aanmoedigingen die u ooit gezien hebt.

 

 

EERBETOON VAN DE JODEN AAN HET OUDE TESTAMENT

 

Ik ben ooit in Jeruzalem geweest voor een korte tijd na de oorlog in 1948 die de moderne Israel heeft geschapen, en zij hebben de berg Sion veroverd, waar op de top is een locatie waar het traditionele graf van koning David zich bevindt. Zij hebben het graf verbouwd, en een synagoge daar opgebouwd.  Die plaats wordt veel bezocht door pelgrims en is een plaats voor gebed, vooral voor Orthodoxe rabbi’s. Nadat ze de Thora hebben gelezen, de wet van Mozes, gaven ze een kus aan die boekenrol. En dan kusten ze de zoom van de omwikkeldoek. En vervolgens kusten ze de hoes of die mooie omwikkeldoek en legden heel zacht en heel voorzichtig neer. En dan met heel respect legden ze op de ark neer. Zoals ik eerder heb gezien bij de Joden en rabbi’s, hebben ze grote respect en liefde aan het boek Oude Testament.

Het boek dat Jezus heel erg liefhad was het boek Oude Testament, boek bij boek, woord bij woord. En de liefde die Hij had voor dit Boek is de liefde die we bewaren voor altijd in ons hart, aan hetzelfde Boek, en hetzelfde Gods Woord. 

Mijn gemeente heeft mij al jaren gekend en ze wisten dat ik iemand ben dat veel aandacht geeft en het Woord van God, Dat onfeilbaar (infallibility) en zondeloos (inerrancy) is, verdedigt. Sommigen van onze gemeente, na vijf jaar, zullen dezelfde inzicht hebben precies zoals mij die de gemeente voorgaat. Ze reflecteren de overtuiging en convictie. Zodat deze gemeente de preken van zijn voorganger tot op vandaag al zevenendertig jaar hebben gehoord (notie: hier heeft Dr. W.A. Criswell gesproken op 16 november 1980), dus vanzelfsprekend is deze gemeente zo respectvol en liefdevol geworden aan het Woord van God.

Wanneer u de christelijke wereld met breder ogen gaan kijken, en in het bijzonder wat ze in hun academische omgeving geexpreseerd hebben, is de theologische wereld ooit heel diep gezonken in skeptisme met betrekking op onfeilbaarheid en inspiratie van Gods Woord. En andersom, de houding aangetoond door onze Heer gaat tegen deze moderne denkers, de communiteit van deze theologische hoofdstroom. We hebben de manier waarop Hij de Bijbel ziet gezien dat het anders is dan wat ze zeggen en dan hun manier waarop ze de Bijbel zien. 

 

 

JEZUS EN ZIJN WAARDERING VOOR DE BIJBEL

 

Als een voorbeeld, voor hen (het is de academische communiteit van liberale theologie, en op die manier leg ik uit hoe de praktijk tussen de meeste christenen op dit moment), Adam en Eva zijn gewone mythologische figuren. Zij (Adam en Eva) zijn niet reëel. En wat er met het hof van Eden genoemd is heeft er nooit echt bestaan. Want de meeste van hen hebben meer interesse in de theologische verklaring van Darwin over waarvan we vandaan komen. Onze ras is een groei proces van modder primordiaal, en onze voorvaderen zijn chimpansee, oerang oetan, mensapen en apen.

In tegenstrijd met dit theologische standpunt, heeft de Heer Jezus, in Evangelie volgens Matheus hoofdstuk negentien, het fundament van gezin, basis van huwelijk, de basis van familie boven Adam en Eva, dat God één man voor één vrouw schiep, Adam voor Eva, en Eva voor Adam, en dat zij, Eva, genomen is uit de ribbe van Adam, en vlees van zijn vlees, en beenderen van zijn beenderen. Dat is het fundament van Gods doel, welke de basis is van een gebalanceerd huwelijk en gezin. Dat is God. En, dat is Zijn houding tegenover de Bijbel.

We kijken terug. Voor alle communiteit van liberale academici – en zoals ik zei, had ik net over wat in de praktijk is gebeurd in veel communiteit christenen – het boek Deuteuronomium, het vijfde boek van Mozes (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeriek, Deuteuronomium), voor deze communiteit liberale academici, is het boek Deuteuronomium vals. Het is geschreven voor Joodse volk in de tijd van koning Josia duizend jaar nadat Mozes werd aangenomen het heeft geschreven. Dat is de houding van de academische communiteit.  

De Heer Jezus is echter, Hij citeerde het boek veel meer dan andere boeken in de Bijbel en zei dat het de schriften van Mozes was. Dat is het getuigenis van Jezus.

We kijken terug. Er is geen liberale theoloog in de wereld die gelooft aan de authentieke van het boek Daniel. Voor hen, is het een vals en nep document en niet geschreven zoals werd erkend in 600 v. Chr, maar volgens hen werd dit boek geschreven in 165 v. Chr. En al de majestueuze profetieën in het boek Daniel in de werkelijkheid meer betrekking hebben op herschrijving van de geschiedenis terwijl het boek is een profetieboek. Alle academici, liberale wereld, zonder enkele uitzondering, geloven dat het boek Daniel is een valse en imitatie document.

De Heer Jezus is echter, in Matheus 24 zou spreken over Daniel als een profeet, een grote profeet die de openbaring van God over het einde van de toekomstige wereld zal spreken. Dat is de manier van Jezus waarop Hij de Bijbel ziet.

En nog. Ik ben niet zeker dat er een liberale theoloog in de wereld die het idee niet zou spotten en uitlachen dat Jona door een grote vis was opgeslokt. Voor hen, is het maar een grapje. En waanneer u hun schrijven gaat lezen, zulke feiten kunnen het jonge verstand en onvolwassen in het geloof kapot maken.  

Maar voor de Heer Jezus, zoals staat geschreven in Matheus 12, baseerde Hij de feiten van zijn glorieuze opstanding op het uitkomen van Jona van de buik van de walvis. Dat is de manier van Jezus om de Bijbel te waarderen.

Ik herinner me eens, ik zat de preek van Lee Scarborough, Rector van Southwestern Seminary te luisteren. Hij is een geweldige dienaar van God. En hij heeft ooit gesproken over het verhaal Jona. En hij vertelde dat op een dag kwam zijn kleine zoon van de zondagschool bij hem en zei tegen hem, “Vader, ik heb in de zondagsschool een verhaal gehoord waarvan ik nog niet kan geloven.”

Dr. Scarborough vroeg, “Goed, wat is die, zoon?”

En die kleine zoon antwoordde, “Pap, het is een verhaal over een man, Jona geheten. Hij was opgeslokt door een grote vis, hij leefde binnen de vis gedurende drie dagen. En dan spuugde de vis hem uit, maar bleef hij in leven. Ik kan zoiets niet geloven.”

En dan de vader, Dr. Scarborough, riep zijn zoon om te gaan zitten naast hem en zei, ”Goed, zoon, kom er maar bij, hier zitten, we zullen het verhaal van Jona samen bestuderen, want ik heb daar ook wat moeite mee.”

Toen gingen ze samen zitten en die grote prediker zei tegen zijn zoon, “Nu, je zegt het maar, wat is precies je probleem?”

Dan zei die zoon, “Ja, Pap, ik kan zulke dingen niet geloven, dat een grote vis die man, genaamd Jona, opgeslokt heeft, en hij leefde daar drie dagen binnen de vis. En dan spuugde de vis hem eruit en die man bleef leven. Ik kan het niet geloven.”

Die grote prediker zei, “Goed dan, zoon, ik heb ook een probleem met dit verhaal, alleen mijn probleem is iets anders met je probleem. Wat me niet kan begrijpen hoe God die man geschapen kan hebben. Ik heb het niet begrepen. Als ik kan begrijpen hoe God toch die man en die vis geschapen heeft dan zal het voor mij makkelijker om te begrijpen hoe Hij die twee aan elkaar had laten ontmoeten.”

Voor Jezus, is het geweldige Gods wonder heel vanzelfsprekend en wanneer u om u heen ziet, als u dan wilt zien zonder partijdige gedachten, heeft God zijn naam getekend aan alle dingen dat Hij “wonder, bovennatuurlijke dingen, onverklaarbare dingen” heeft gedaan.” Wij kunnen geen enkel ding begrijpen en geen enkel ding verklaren. We kunnen slechts observeren en verbazen. En wanneer u denkt dat u een Christen bent, wees onderdanig in de tegenwoordigheid van de verheerlijkte Schepper en prijs Zijn naam, het is Jezus.

Kijk terug naar de houding van onze Heer tegenover het Woord van God toen Hij zei, “Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota (het is de letter yod) noch een tittel (het is de hoorn van letter ‘t’, tet van Hebreeuwse alfabet) van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied  (Matheus 5:18).

Het is een schrikbarende verklaring! De hemel en de aarde kunnen misschien voorbijgaan, vernietigd en verbrand zijn, maar het Woord van God zal voor alle eeuwigheid bestaan. Het is de reden waarom ik dol op dit favoriete vers ben: “Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord van onze God houdt in eeuwigheid stand.” (Jesaja 8:40). Dat is de manier waarop Hij de Bijbel ziet.

 

 

JEZUS PREDIKT UIT DE BIJBEL

 

Zie onze Heer weer, in Zijn houding, in Zijn liefde tegenover Gods Woord. Hij is gekomen om het Woord te verkondigen. Wanneer ik van het boek Marcus kan citeren, komt Hij preken met de Bijbel in Zijn hand. In dat mooie stuk paragraaf die u net hebt gelezen, begon Hij Zijn Messias bediening daar in Nazareth op de plaats waar Hij is opgegroeid, en zoals gebruikelijk, ging Hij naar Synagoge. En het lijkt erop dat, zoals Zijn gewoonte, verkondigde Hij de boodschap van God aan hen.

Zou u niet blij zijn wanneer u op dat moment zich bevindt in die kerk, de Heer loven en prijzen, en luisteren naar een prediker dat Jezus van Nazareth is? En Hij opende de boekenrol van Jesaja 61:1-2, dan begon Hij te prediken aan de aanwezige mensen daar met Zijn Bijbel in Zijn hand. Dat was Jezus. 

En, toen Hij Zijn preek heeft overgebracht, gaf Hij een toepassing van Zijn preek aan over hoe God gevangenen bevrijdt en hartwond geneest. Hij spreekt over de liefde van God voor de gehele wereld. Dat bent u, ons allemaal.

En Hij gaf een illustratie uit de Bijbel aan in de tijd van Elia en de verschrikkelijke hongersnood. Hij zond hem uit naar Sarfat, een weduwe in Sidon, een afgodenaanbidder. En Hij gaf nog een ander illustratie. In de tijd van Elisa, Naäman, de Syriër, een afgodenaanbidder die aan melaats leed. Dat was de manier van Jezus om het Woord te verkondigen.

In Matheus 12, spreekt Hij over de koningin Scheba die is gekomen om de wijsheid van Salomo te zien. Later trok zij een conclusie, “Er is hier geen groter wijsheid dan die van Salomo.” 

In Johannes 3:14-15, maakte Hij gebruik van een mooi verhaal over de slang die werd verhoogd in de woestijn, zodat een ieder die gebeten was en daardoor stervende kan nu naar die slang aankijken die verhoogd was en werd genezen en leven. En Hij zei, “Gelijk ook moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in Hem gelooft, het eeuwige leven zult ontvangen.” Er is geen ander voorwaarde behalve geloven en dan het leven ontvangen. Deze wijze is zeer eenvoudig voor een ieder die respons wil geven.

Of in het Evangelie volgens Johannes 6: “Het is Manna, het voedsel uit de hemel, dat uit de hemel neerdaalt opdat wij mogen eten en leven.” “Uw vaders hebben het Manna in de woestijn gegeten. Ik ben Het Manna, degene die Dat eet zal nooit meer sterven.” Dat was Jezus toen Hij het Woord van God verkondigde.

Voortdurend gebruikt Hij de Bijbel om voorbeelden als vermaningen aan te geven. In Lucas 10, dit heeft te maken met Sodom en Gomorra, de steden in het dal en Tyrus en Sidon die werd veroordeeld door God. In Evangelie volgens Lucas 17, waarschuwde Hij ons over Noach en het oordeel van God in de tijd van de watervloed. Hij waarschuwde ook over Lot, toen de steden in het dal werd verwoest door het vuur. Dat is de manier van God om Gods Woord te verkondigen. De Bijbel.

Hij gebruikte het Woord van God als een wapen tegen de aanvallen van Satan en leiders van afgodentempel die Hem verachten en zeer haten.

Gods Woord is Zijn wapen om aan te vallen en weerstaan te bieden (zie Marcus 12). Marcus 12 begint met een verhaal over de slechte werkers in de wijngaard toen de heer van de wijngaard zijn dienstknechten opstuurde om huurbetalingen te innen. Maar zij sloegen de dienstknechten neer en doodden hen. En, toen stuurde hij zijn zoon uit. “Misschien zullen ze mijn zoon respecteren.” Blijkt dat ze ook de zoon doodden en wierpen hem uit, buiten de wijngaard.

Notie van editor: Zo geeft Jezus het getuigenis duidelijk over dat de Bijbel is het Woord van God is. En Hij geeft niet alleen het getuigenis, maar Hij het Woord van God zeer respecteerde en ten alle tijd gebruikte Hij het Woord van God als het fundament van zijn onderrichten en het fundament om aan te vallen en tegen alle critici van Gods Woord.