Come back

 

HET TOT LEVEN BRENGEN WOORD VAN GOD

(God’s Quickening Word*)

 

Door Dr. W.A. Criswell

In het Indonesisch gedicteerd door Dr. Eddy Peter Purwanto
Vertaald uit Indonesische versie door Rev. Ir. Emil Hendrawan Boen, MSc

 

 

            Dankzij de behoudenis door God, is een oude man op een heel geweldige wijze gered in één van onze samenkomsten in onze kerk. Hij was ooit een zeer zondige man. Door de jaren heen in zijn leven, had hij nog nooit andere dingen gekend behalve een werelds bestaan kennen. Maar, hij is getrouwd met een christelijke vrouw, die de Heer erg liefheeft en hem naar onze gemeente brengt, waarna hij daar het Woord van God heeft gehoord en de Heer gevonden. Een verandering gebeurde heel snel. Hij is een nieuw mens geworden en tot een heel andere persoon veranderd. Hij ging trouw naar de kerkdiensten waar wij samen de Bijbel bestuderen en waar ik het Woord van God predik uit dit Bijbel. Zowel thuis als in zijn werkplaats, las hij de Bijbel regelmatig, want hij wilde de jaren inhalen die hij verspild heeft in deze wereld.

 

              Eindelijk was het zover dat de dag des rouwen is gekomen. Hij heeft een hartaanval gekregen en ter plekke overleden. Ik ben naar zijn begrafenis gegaan en ben God zeer dankbaar, omdat Hij deze man in een ware toegewijde Christen heeft doen bekeren. Samen met andere honderden vrienden heb ik hem alsof in een diepe slaap zien liggen in de doodkist. Wat mij zeer ontroerd maakte, was dat zijn rechter hand een Bijbel vasthield en op zijn borst legde. Ik liep naar zijn vrouw met een hart vol ontroering.

 

            “Dit is heel ongewoon, zei ik, “dat hij een Bijbel in zijn hand vasthoudt! Waarom hebt u dit gedaan?”

 

            “Om enkele redenen,” antwoordde zij, “dat hij heel erg van zijn Bijbel hield. We lezen de Bijbel in de kerk; wij lezen hem samen thuis. Hij leest hem op zijn kantoor. Het is dus vanzelfsprekend als zijn Bijbel in zijn hand ligt als teken van zijn laatste getuigenis over de kracht van het Woord Gods dat hem gered heeft.”

 

            En vervolgens gingen wij hem begraven samen met de Bijbel in de doodkist waar hij lag wachtende op de dag des opstanding wanneer de dag des Heren komt en wanneer God vanuit dit Boek vervulling brengt van elke belofte dat geschreven is op elke bladzijde. Wanneer ik de Bijbel geloof, dan “Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen

al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.” (Psalm 23:6). De Bijbel is een boek dat waardig is voor de levenden en de doden. Het is waardig geaccepteerd als een leidgids die nooit onfeilbaar zal zijn om ons in de hemel te leiden. De Bijbel is rechtvaardig en dient geloofd te worden. De Bijbel is het Woord van God dat zijn waarheid kan worden gewaarborgd.

            Toen de postbode een brief van een jonge man overhandigde, die zijn dankbaarheid wilde betonen aan mij, die de dienst van de begrafenis van zijn geliefde vader heeft geleid, sloot hij de brief met deze woorden: “Mijn vader luisterde ontzettend graag naar uw preek uit de Bijbel en hij was heel gelukkig wetende dat u er was samen met de woorden, die zekerheid en vrede aanbieden, wanneer wij u nodig hebben. Moge God u altijd zegenen om een voorganger te worden die steeds geestelijke voedsel uit het woord van God geeft aan de gemeente die hij voorgaat.”

 

            Dit is één van de reden waarom ik geloof, dat de Bijbel literaal waar is, om zijn buitengewone invloed op de mensen die ernaar luisteren en lezen. Daar zit het Evangelie in dat de kracht Gods is die redding brengt.

 

 

De Bekeringskracht van Het Woord

 

De Bijbel werkt. Zijn waarheden veranderen het hart en het leven van de mensen. Hij doet mensen bekeren om beter te gaan leven, zowel voor kleine mensen als voor grote mensen. Zowel voor de bedelaar langs de weg als voor een koning op zijn troon, voor een arme vrouw schoonvegende op het dak van haar huis, als voor filosofen op hun troonzege. Zowel voor geweldige denkers als voor leken. Zij allen worden veranderd door de kracht van de Bijbel. Dronkaards, dieven en tollenaars laten hun zonden zich achter om te wandelen in het openbaringslicht van God. Een hoogmoedige atheïst verandert in een nederige gelovige in Christus door de waarheden van de Bijbel.

 

Eens wilde een christelijke zendeling een strandlanding maken op een eiland vol onwetende wilden. Het volk daar hadden geen geschreven taal en ook geen enkele geschriften. Zij beschouwden vreemdelingen als vijanden. Ze wilden hun wilde manier van leven niet veranderen en hadden het idee dat een vreemde dé vijand is. Ze hadden een achtergrond van kannibalen (menselijke vleeseter) en bij dagelijks, leven leken ze meer op wilde beesten dan op mensen. Maar deze christen of deze zendeling, die een schiplanding aan het strand maakte zonder geld en leger, maakte een groot wonder in het leven van deze mensen. Zijn wapen was slechts de Bijbel. Zijn enige bezitting was alleen de behoudenis van Christus. Hij verkondigde het Evangelie. Hij deelde uitnodigingen uit. En het wonder geschiede. In slechts enkele jaren begonnen al deze onwetende wilde mensen die vroeger nooit kleren (naakt) aan hun lijf hadden redelijke fatsoenlijke kleren aan te trekken. Deze onwetende moordenaars zijn uiteindelijk veranderd in zeer vriendschappelijke christenen. Hun sadisten dat zeer tragist is, is nu veranderd in een buitengewone goedertierenheid. Al deze dingen zijn mogelijk door niet anders dan wat het Woord van God teweeg heeft gebracht.

 

Soortgelijke wonderen gebeuren ook meerdere keren aan de andere kant van de aarde. Het is een grote blijdschap voor mij dat ik het zendingswerk tussen de indianen van Aucastam in de jungle van Amazona in Zuid-Amerika mag bezoeken. Gedurende vele generaties hebben deze indianen sinds het steentijdperk hun handen met het bloed van mensen gewassen. Zij hebben vijf witte zendelingen die daar een landing hebben gemaakt met hun kleine vliegtoestel om Evangelie te verkondigen vermoord. Maar dat heeft de geest van twee vrouwelijke zendelingen niet verzwakt om hun leven op het spel te zetten door de grens van de jungle waar het wilde volk Auca zich bevindt in te gaan. Na enkele maanden zijn ze gelukt al deze mensen bij Christus te brengen, en dit wilde volk dat naakt en barbaars was, dat zijn de indianen van steentijdperk veranderden tot nederige mensen, tot trouwe discipelen van Christus. Zulke radicale verandering kan ik niet voorstellen. Ikzelf ben naar de jungle van Amazone geweest om dit alles te kunnen zien met mijn eigen ogen. Het is waarlijk één van het grootste wonder in dit moderne tijdperk. Uitvindingen van onze vliegtuigen zijn wonderbaar, onze radiotoestellen zijn wonderbaar, maar er is geen enkel ander wonder dat zo glorieus is als bij deze primitieven van Auca in Zuid-Amerika.

 

Dit wonderbaarlijke verhaal vanwege deze bekering kan overal in de hele wereld herhalen. Op een keer in een kerk in het dorpje waar ik de leiding heeft was er een vroom en oprechte diaken en hij was een boer binnen een samenkomst, aan hem is een Spaanse Bijbel gegeven. Hij kon de Bijbel niet lezen en wist niet wat hij er mee moest. Vervolgens, was dit wat er gebeurde, hij gaf de Bijbel uiteindelijk aan een Spaanstalige gezin dat een paar kilometer verderop woonde van zijn woonplaats vandaan. Hij maakte een reis naar dat Mexicaanse gezin en gaf de Bijbel in het Spaans aan hen. Niet lang daarna kwam het hoofd van het Mexicaanse gezin bij mijn diaken die vroom en oprecht is. Hij zei dat hij en zijn gezin Het Boek hebben gelezen, en zij hebben de Heer gevonden, en om aan het gebod van Christus te gehoorzamen gaven ze zich voor de doop. Ik heb ze laten dopen “in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”. Zij zijn waarlijk veranderd en behouden.

 

Na enige tijd is verstreken is hun huis verbrand. Toen ik ze ging bezoeken om hulp te geven aan hen die de ramp heeft doormaakt, gaven ze de Bijbel aan mij. Een deel van de Bijbel is verbrand en onder water gelegen. Het hoofd van het Mexicaanse gezin zei tegen mij, “Dit is het enige wat we kunnen redden van ons huisbranding. Het Woord van God heeft ons veel gezegend daarom wat wij voor het eerst gingen zoeken was deze Bijbel.” O, wat is wonderbaar de kracht van dit Boek van God!

 

Getuigenissen over de verandering van het leven die veroorzaakt zijn door de waarheden van dit levende Woord geschiede door de eeuwen heen. Begint bij Saulus van Tarsus tot Yustinus Martyr, tot Agustinus, tot John Bunyan, tot John Newton, tot John Wesley, tot B.H. Carol, tot Jerry McCauley – tot op vandaag de dag de getuigenis van Gods volk, al die getuigenis is voor altijd hetzelfde. Er is kracht in het Woord van God dat bekering brengt.

 

Er is een arts voor Christus gewonnen toen hij naar de preek van Dwight L. Moody heeft geluisterd. Iemand vroeg hem hoe het is gebeurd en hij antwoordde: “Ik ga erheen om naar de preek van de heer Moody te luisteren met geen ander idee behalve om hem uit te lachen. Ik wist dat hij geen ingenieur is en ik was zo overtuigd dat ik veel gebreken in zijn argumentatie kon vinden. Integendeel heb ik dat niet van hem kunnen vinden. Hij stond daar achter de Bijbel en de uitleg van het Heilige Boek legde mij in vuur en drong diep door in het hart als een kogel uit een wapen, en uiteindelijk ben ik tot bekering gekomen.” De kracht van Moody ligt in de manier hoe hij zijn Bijbel uitlegt met de vlotheid van zijn spreken en God is degene die al zijn preken gezegend heeft die uit het Eeuwige Woord komen.

 

Dit gaat ook samen met predikers van het Woord Gods door de eeuwen heen. Charles Haddon Spurgeon is een zeer bekende dienstknecht van de Heer in London. Hij is een prediker van de Bijbel. Hij geloofde in elke schrift in dit Boek. Hij heeft ooit meer dan vier duizend preken uit de Bijbel overgebracht, vanaf het boek Genesis tot Openbaring. Indien al zijn preken worden verzameld tot één bundel, wordt het bijna een commentary of een complete Bijbelse interpretatieboek. Hij geloofde in elke zin in de Bijbel. Hij predikte het Oude Testament. Hij predikte het Nieuwe Testament. Hij predikte uit het boek Genesis. Hij predikte uit het boek Openbaring. Hij predikte uit het boek Leviticus. Hij predikte uit Efeziërs. Hij predikte uit het boek Esther. Hij predikte uit het boek Handelingen. Wat is het resultaat? Was het niet zo dat sinds de tijd van apostel Paulus, zoveel mensen bij God zijn teruggekeerd?

 

Maar wat is er nog meer verder? Al deze zegeningen zijn uitgestort over de huizen van weduwen en weeshuizen van ouderloze kinderen, en zendelingen verkondigen het reddende Evangelie door over de zeeën te varen. Door de buitengewone preek uit de Bijbel van deze ene man stroomt de geweldige invloed ervan over de hele wereld. Een man was dood bevroren gevonden in de ijsberg van Alpen. In zijn hand hield hij één van de preken van Spurgeon. Toen David Livingstone stierf werd één van de preken in zijn hoed gevonden. Het effect van de preken van Spurgeon uit de Bijbel in de Metropolitan Tabernacle in London literaal heeft de hele wereld bewogen om terug bij God te keren.

 

De Bijbel is een boek dat ons de waarheid openbaart, dat ons brengt in een gemeenschap met God. De wetenschapsleer en woorden die worden gegeven hebben niet de macht om onze karakter te vormen of een hemelse levenshoop te geven voor ons. Maar het Woord van God heeft in zichzelf die macht. Wanneer die met oprechtheid ontvangen wordt in het hart, gepaard gaat met een geestelijk verstand, kan het tot onze behoudenis betekenen. De Bijbel is een gereedschap of instrument van de Heilige Geest om ons opnieuw te doen geboren. Het Woord van God is het tot leven brengen Woord waar het leven van God zelf te vinden is. (Johannes 5:24).

 

Het leven van God zit in zijn Woord; Dit Woord leeft en krachtig (Hebreeën 4:12-13). Het Woord Gods is als een spiegel (Jacobus 1:23); Het Woord openbaart ons over wie onszelf is. Het Woord van God is als een zaad (Lucas 8:11); het heeft het leven en vitaliteit van God in zich. Het Woord van God is als een zwaard (Efeziërs 6:17); het dringt door in het hart en stelt onze ziel vol zonden in het bloot tegenover Hem als Enige die ons kan redden van de dood. De Bijbel is het woord dat leven geeft (1 Petrus 1:23); het is een middel om een leven aan ons te geven die in Christus Jezus is, het Woord dat manifesteert. Het geeft het eeuwige leven aan de ziel van elke gelovige aan het getuigenis van God.

 

 

Belangstelling voor de Bijbel is een universele aard

 

Belangstelling voor de Bijbel is universeel van aard. Voorwaar, er is geen andere literatuur zo bijzonder als de Bijbel. Alle rassen claimen als hun eigen bezit. Ik heb ooit gehoord over een zendeling uit Afrika die zei dat iemand van de Hottentotstam bij hem kwam en hem vertelde dat hij verdrietig was omdat hij Johannes 3:16 niet kon lezen in Hottentot. Deze zwarte man zei dat er niets mooier is in deze wereld als het verhaal van Christus in de Bijbel. Belangstelling voor de Bijbels heeft waarlijk een universeel karakter voor alle mensen te allen tijde en overal en op alle niveaus levenstatus. De Bijbel heeft de aantrekkingskracht om te lezen door alle mensen van alle leeftijd, zowel kinderen als gelovigen met grijze haren. Onze kinderen lezen en bestuderen hem thuis en in de zondagschool; en ingenieurs als Newton en Faraday, grote rijksambtenaren zoals Gladstone en Lincoln, en grote legers/soldaten zoals Robert E. Lee en Douglas MacArthur hebben de Bijbel aangenomen als hun trots en de gids van hun leven.

 

Een zendeling die een doorreis heeft gemaakt in het middenoosten kwam één nacht logeren in een tent van de herders die hij een paar jaren terug had bezocht. De herder of die reiziger kwam hem tegemoet door een vraag te stellen, “Heeft u het schapenboek meegenomen?” Even heeft die zendeling niet kunnen begrijpen wat de bedoeling van die vraag was. Eigenlijk is dit wat er is gebeurd, toen hij bij de laatste keer die oude herder ontmoette, heeft hij ooit Psalm 23 voor hem in zijn eigen herderstaal voorgelezen. De bewakers van de schappen kudde of die herder die geen opgeleide iemand was noemde de Bijbel als “het schapenboek.”

 

Toen Baptist World Alliance een ontmoeting in London, Engeland heeft gehouden in 1955, was ik daar aanwezig en leidde het voorbereidingsgebed voor het Woord Gods die werd gebracht door Dr. Joao Soren, voorganger van First Baptist Church uit Rio de Janeiro, Brazilië. In de preek ben ik gezegend door het verhaal over zijn ervaring toen hij als een kapelaan was aangewezen in de tweede wereld oorlog. Dr. Soren vertelde met onvergetelijke woorden over die koude ochtend op 23 februari 1945. Braziliaanse infanterie had de dienst in Italië samen met de American Fitfth Army en zij hebben net gevochten in de bloedigste veldslag aan de voet van Apennine bergen in Italië waar op dat moment begon te sneeuwen.

 

Als een kapelaan van een Braziliaanse Divisie moest hij de lijken van de oorlogsslachtoffers verzamelen en het gebied zoeken waar de stoffelijke lijken van de soldaten begraven liggen die gevallen zijn in de oorlog gedurende de koude winter. Toen vond hij het lichaam van een jonge sergeant die ooit opgegroeid was in de zondagsschool bij First Baptist Church in Rio de Janeiro, en zijn stoffelijke overschot was onder sneeuw gelegen twee maanden lang, maar het bleef nog intact. Het leek erop dat hij door gebrek aan munitie uiteindelijk neergeschoten werd door het wapen van de vijand. Het zag er ook naar uit dat hij niet meteen doodging. Hij kreeg nog de kans een zakbijbel uithaalde die het Nieuwe Testament en het boek Psalmen bevatten die ooit aan hem was gegeven door de kapelaan uit zijn broekzak. Kennelijk, hij voordat hij stierf de kans nog kreeg om de Herders’s Psalm (Psalm 23) te openen. Hij las die Bijbelverzen en langzaamaan ging hij dood. “De Heer is mijn herder; mij zal niets ontbreken.” Hij boog zijn hoofd neer en het bloed vloeide op de bovenste bladzijde van de Bijbel. In zijn zeer kritieke toestand, lukte deze stervende soldaat nog het Woord van God te openen, wat voor hem betekent de bron van troost en sterkte.

 

 

De invloed van de Bijbel over het leven van de mensen

 

            Geweldige invloed van de Bijbel heeft effect op elke aspect van het menselijke leven. De inhoud van de Bijbel heeft thema’s voor grote dichters, artiesten, en muzikanten beschikbaar gesteld die de wereld heeft geboren. Vernietig de verheerlijkte autoriteit zoals Elijah en Messiah, dan zult u iets waardevol verliezen die nooit kan worden vervangen door iets van de wereldse muziek. Doe de mooie liederen die geïnspireerd zijn door het Heilige Boek weg, dan zult u de schoonheid verliezen en uw hart voelt niets meer geraakt. Schrap elke morele en geestelijke waarheden weg die door het Woord van God onderwezen in de werkschriften van Dante, Milton, Tennyson, Wordsworth, en Carlyle, dan zult u de heerlijkheid verwijderen en de schoonheid van al die werken kapotmaken. Haal de panoramaschilderijen over het Israelische leven en het leven van onze Heer van de beste muren van onze galerie af, dan zult u de edelstenen van onschatbare waarde doen afnemen van de kronen van de genius.

 

            De Bijbel is de hoogste factor geworden in de vorming van morele ontwikkeling van de mensheid. Verwijder elke statuut van onze wettelijke boeken die opgebouwd zijn op de Tien Geboden van God en de prediking van Jezus op de berg, en dat zal betekenen dat u de hoeksteen hebt verwijderd die nodig is voor de moderne maatschappij.

 

            Creativiteit’s kracht van de Bijbel is een van de wonderen in de geschiedenis. John Bunyan was twaalf jaar lang opgesloten in de gevangenis Bedford en alleen de Bijbel was voortdurend daar samen met hem. In die gevangenis heeft hij een werk gemaakt over een onvergankelijke droom met een aantrekkelijke schrijfstijl en gebruikmakend van de taal van de Bijbel versie King James. Wat zeer geweldig is, toen de ingenieur John Owen erkende de intelligentie en geestelijkheid van de denker van Bedford, die geen achtergrond van een hoge opleiding had, door te getuigen voor de koning, “Hoogheid, als ik kan schrijven zoals gedaan is door de denker in de gevangenis Bedford, zal ik met een gerust hart stoppen met leren.” Romaan ‘De reis van een Mushafir’ is één van het meeste klassieke literatuurwerk. Waar heeft John Bunyan inspiratie vandaan gehaald van zijn werk? Hij heeft het gekregen door zijn gemeenschap met Mozes en de wet, met David en zijn psalmen, met Jesaja en andere profeten, en met Jezus en zijn discipelen. Hij leefde samen met hen, hij pratte zoals hen, maakte gebruik van de taal van de Bijbel.

 

            Deze mooie taal is verkregen door de Bijbel te lezen die versterkt is door mijn eigen observatie door mijn jarenlange pastorale bediening heen. Veel mensen die ik ken spreken met een zeer mooie spreektaal, hoewel ze nooit een redelijke opleiding hebben gehad, deze mensen hebben de taal van de Bijbel overgenomen. We kunnen de literatuurwerken van Homer en Virgil, Shakespeare en Dante zien; ja, we kunnen al het beste literatuurwerk te alle tijd van genieten, maar dat alles zal in het niets vallen tegen de puurheid, schoonheid en geweldigheid van het denken en expressie dat in het Woord van God kan worden gevonden.

 

            Enkele jaren geleden heeft een journalist iets uitgeprobeerd door een brief te schrijven aan honderd mensen van verschillende achtergrond en positie en rangen in Engeland, zoals het Koninklijke familie, Ministeriële familie, professionele mensen, bankiers, zakelijke mensen etc. In zijn brief stelde hij deze vraag voor: “Stel eens voor, u krijgt een gevangenisstraf voor drie jaar en u mag slechts drie boeken meenemen. Welk boek zou u kiezen? Wilt u alstublieft antwoord geven welke is uw keuze” Het is verbazingwekkend, volgens deze journalist hebben achtennegentig mensen van de honderd mensen, de Bijbel ten opzichte van de drie boeken op de eerste plaats gezet. Dit is echt verbazingwekkend, omdat de meeste van deze mensen geen christenen zijn. Ze zijn niet alleen nooit naar de kerk geweest, maar sommigen van hen hadden zelfs getracht het christelijke geloof te ondermijnen. Ondanks alles, toen ze dachten dat wanneer ze bijvoorbeeld in de gevangenis voor drie jaar moeten zitten, is de Bijbel de vriend die ze het meest verlangen.

 

            De Bijbel is een boek geworden, dat het meest bestudeerd is door grote mensen in deze moderne maatschappij. Overal, of dat een schrijver is, of een respectvolle rijksambtenaar, wetenschapper heeft getuigen over hoe waardevol en belangrijk is het Woord van God dat heilig is. Benjamin Franklin zei, “Jonge man, mijn raad voor jullie is dat jullie in de kennis van de Schrift moeten opgroeien.” Thomas Jefferson zei, “Ik heb ooit gezegd en zal altijd zeggen dat door deze Schrift te leren de maatschappij beter zal maken, vaders worden beter, en mannen worden beter.” Daniel Wenster zei eens, “Sinds ik nog op de schoot van mijn moeder lag, heb ik de heilige schriften al bestudeerd in mijn lering elke dag.” Waarlijk, dit boek van Gods is de kracht Gods die leven brengt, de ziel behoudt en de mensheid opnieuw doen geboren.

 

* Vertaald uit Dr. W.A. Criswell, Why I Preach That the Bible Is Literally True, Nashville: Tennessee, 1965, blz. 11-18.