Come back

 

het fundament voor het geloof

(The Foundation For the Faith)

 

Door: Dr. W.A. Criswell

In het Indonesisch gedicteerd door Dr. Eddy Peter Purwanto
Vertaald uit Indonesische versie door Rev. Ir. Emil Hendrawan Boen, MSc.

 

 

En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen – zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden (vragen)? Tot de wet en tot het getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.” (NBG51, Jesaya 8:19, 20)

 

 

U zult nooit iets vreemder dan deze gebeurtenis in de geschiedenis tegenkomen: waanneer problemen en crisis komen, zijn er zoveel mensen van oudsher geweest die getracht zijn antwoorden te zoeken door astrologie en dodenbezwering en voorspellingen die we hierover bespreken. Het is slechts een afwijking van onze vervallen natuurlijke mensheid, al het absoute en verboden is door het Woord van God, heeft de mens juist gedaan. Wij mogen niet gaan naar waarzeggers en dodenbezwering, naar voorspeller en astroloog. Het is een gruwel voor de Heer, Hij zegt dat in de periode van crisis, crisis in noden, moeten wij naar de wet van de Heer gaan en naar het getuigenis welke het Woord van God is, de Schrift.

  

 

DE HEER SPREEKT DOOR DE WERELD OMS ONS HEEN

 

Ik nodig u uit om Jesaja 55:10-11 open te slaan:

 

Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend. (NBG51, Jesaja 55:10, 11).

 

Deze woorden komen uit de oneindige gedachte van de Heer, en ze zijn voor ons voorbestemd met doel en plan die door onze Heer bepaald zijn. Er is een doel, een plan voor elk leven, en voor het totale leven van ons samen als een volk, en het Woord Gods is gegeven voor een heimelijk doel. En Hij zegt, “het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.” [NBV, Jesaja 55:11]. En de Heer geeft een illustratie daarover met grote duidelijkheid: “Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten” [NBV, Jesaja 55:10]. De kracht van de Heer is als dé Heer zelf. Het is oneindig. De Heer gebruikt deze illustratie; hier valt de regen elke dag, zo ook op andere plaats, de Heer doet druppels regenwater in de bloemen vallen. Hij giet water aan korenveld. Hij giet water aan droge grond, weiden aan het groene grasveld. Hij doet de zon draaien om de plantage over te lichten zodat de vruchten rijp worden. En dezelfde Heer God die de Bijbel geschreven heeft, is dezelfde Heer God die getuigenis van zijn Woord uit zijn mond zendt. En Hij zei, dat alles zal het geschieden naar zijn doel en plan.

 

Een ander ongewone roeping staat geschreven in Jeremia 37:17: “Toen liet de koning Sedekia hem halen, en de koning vroeg hem in zijn paleis in het geheim en zeide: Is er een woord van de HERE? En Jeremia zeide: Ja”. Heeft de Heer gesproken? Wat heeft de Heer gezegd? De profeet antwoordde de vraag van de laatste koning van Juda, Sedekia, “Ja, de Heer heeft gesproken”. De Heer heeft iets om te zeggen. En dit is een universele geschiedenis van de Heer in het hele Heilige Boek. De Heer spreekt. De Heer heeft iets om te zeggen.  Wees een ieder die ogen heeft zien en die oren heeft horen en die een hart heeft respons geeft, zo kunnen wij zien en horen en worden gevoelig aan elke getuigenis van de Heer overal dan ook, door aandacht te geven aan onze omgeving.

 

De Heer heft gesproken door de schepping om ons heen, boven ons, onderons, en binnenin ons. “De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen” [NBV, Psam 19:2]. De hemel juicht Hem toe en het uitspansel toont aan hoe genius is de Schepper.

 

Een dunne dauw aan de verre horizon,

De oneindige, zachtmoedige hemel,

De rijpe, zo groen als maïsvelden,

En de ganzen zwemmen hoog;

En de gehele hoge landen en lagen landen,

Gouden glimmen –

Sommigen van ons noemen het Herfst

En anderen noemen het God

 

Als rijen van wachters die dienst houden,

Een moeder lijdt honger om haar brood,

Socrates dronken door dollekervelgif,

En Jezus is vernederd,

En miljoenen welke, nederig en naamloos,

Lopen met veel moeite, --

Sommige noemt het Inzegening,

En anderen noemen het God

[William Herbert Carruth, "Each in His Own Tongue"]

 

 

Aan de degene die oren heeft om te horen, een hart om antwoord te geven, de Heer spreekt overal.

 

 

DE HEER SPREEKT DOOR DE GESCHIEDENIS

 

De Heer spreekt in de geschiedenis. De Heer spreekt in oordeel tegen de volkeren. Toen Assyrië kwam aanvallen en mishandelden en Juda en Jeruzalem met de grond gelijkmakende, Samaria verwoestte en tien noordelijke volkeren naar de verbanning meenamen, vroeg Jesaja aan de Heer. De Heer antwoordde, “Wee Assur, die de roede van Mijn toorn is en in welks hand Mijn gramschap is als een stok.” [NBG51, Jesaja 10:5]. De Heer spreekt in de geschiedenis. Toen de onderdrukker en bezetter van Chaldeeën kwamen om Juda te verwoesten en het Heilige Tempel in Jeruzalem in te verbranden, Habakuk, profeet van de Heer vroeg de Heer of wat hier gebeurd is geweldadiger dan wat zij hebben gedaan. En de Heer antwoordde, “IK laat de Chaldeeën komen,” dit zijn Babeloniers, Ik heb "ze aangesteld om te tuchten; en ... om geweld te plegen”, om ze te doen beseffen van hun fouten” (Habakkuk 1:4-12).  Het Evangelie van Matheus 23 geeft weer aan hoe verbitterd is de mededeling die afkomstig van onze Heer is om tegen de geestelijke leiders in Jeruzalem en Juda op te staan. En er zal een oordeel zijn dat komen zal, en dat weten wij. Het is de stem van de Heer. De Heer spreekt in de geschiedenis.

 

 

 

DE HEER SPREEKT DOOR HET GEWETEN

 

De Heer spreekt in onze geweten. In Romein 2:15, staat geschreven dat de Heer zijn wet heeft geschreven in onze hart. En hij (Paulus) zei dat zelfs de mensen die geen Bijbel hebben, en degenen die geen wetenschap hebben over de woorden van verlossing; het zijn mensen die buiten de kennis van het Woord van God staan. Zelfs al deze mensen hebben geweten die spreek tot hun als de stem van de Heer.

Laten we hebben over het leven van Charles Darwin, die als formeel de evolutietheorie verkondigd heeft. Met minimale beheersing van Engelse taal, deze wolf bekleed in schaapswol ging naar de hele wereld. Toen hij tot de hoek van Zuid-Amerika kwam, genaamd Tierra del Fuego, zag Charles Darwin dat veel mensen aan de rand van Zuid-Amerika degradatieproces ondergaan, mensen die minder dan menselijk waren (dierlijk) zodanig dat hij zei, “Ze hebben geen ziel en gewetenloos en hebben geen gevoeligheid om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, en zij zijn de ontbrekende schakel tussen dieren en Homo Sapiens.” Het was wat Charles Darwin had gezegd. Toen deze woorden tot in London terechtkwamen, stuurde London Missionary Society zendelingen naar die mensen in Tierra del Fuego en verkondigden het Evangelie aan hen. Zij kwamen tot geloof en bekeerd en werden voorbeelden van goede christenen. Er is geen enkel ras dat geen geweten heeft waardoorheen God tot mensvolk spreekt. De Heer spreekt in het geweten.

 

 

DE HEER SPREEKT DOOR ZIJN ONTFERMING IN ONS LEVEN

 

Is er een woord van de Heer? Jeremia zei van wel. De Heer spreekt in zijn ontferming over het leven. De Heer is ons iets aan het spreken toen een baby is geboren midden van ons gezin. De Heer is ons aan het spreken door ziektes en moeilijkheden heen. Dat alles zijn de woorden van de Heer.  Luister naar Hem. De Heer spreekt tot ons door de dood. Het is de stem van de Heer. De Heer spreekt binnen de dood. Er was een rijkaard met een klein kind dat later dood ging, en elke avond sloot hij zich in zijn bibliotheek en las de Bijbel, en zijn vrouw, - toen deze man naar zijn werk ging – ging zijn vrouw de bibliotheek binnen en pakte de Bijbel en zij sloeg elke bladzijde open om er achter te komen wat daar eigenlijk te vinden is zodat zijn man hem elke avond zo ijverig leest. En daar is die: In elke bladzijde van de Bijbel heeft ze iets over de hemel gevonden, en de goede zakenman heeft die verzen onderstreept met rood potlood.

 

DE HEER SPREEKT TOT ONS DOOR DE BIJBEL

 

De Heer spreekt tot ons door zijn Bijbel. En dit is het fundament van ons geloof. Het boek Hebreeën begint met, “Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen.” (NBV, Hebreeën 1:1,2). De Heer spreekt tot ons door de profeten van het Oude Testament. De Heer spreekt tot ons door zijn Zoon en door de bedieningen van apostelen van het Nieuwe Testament. De Heer spreekt tot ons door de Bijbel die het Fundament van ons Geloof is. Voor mij, wordt het eeuwige beeld van Jezus Christus afgebeeld met de Bijbel in Zijn hand. Toen Hij zijn bediening in het openbaar begon in Nazareth, waar Hij onderwezen en opgegroeid is als een kind, begon vandaar zijn bediening in het openbaar. Hij is gedoopt door Johannes de doper in de rivier Jordaan, begon zijn bediening openlijk in Nazareth. Toen de boekenrol van de profeet Jesaja aan Hem was gegeven, begon Hij te onderwijzen, en het Woord van de Heer mee te delen.

Het leven vol met overwinning van onze Heer kunnen wij vinden in het Woord van God. Hij versloeg de Satan die Hem drie maal toe had verzocht door te zeggen: “Er staat geschreven” en dit is een citaat van het Woord van God, de Schriften. En Hij beantwoordde al zijn aanklagers, dat de Farizeeërs waren, “Wat heeft de Schrift gezegd?”.

En vervolgens toen Hij zijn lijden tegemoet moest komen om te sterven aan het kruis. Toen Petrus zijn zwaard uittrok om de Heer te verdedigen, zei de Heer, “Steek je zwaard terug. Steek je zwaard weer in de schede. Hoe zal het wat geschreven staat in de Schrift worden vervuld, dat zegt, dat dit zó moet geschieden?”. Toen onze Heer zich voor dit alles staande moest houden, waren er al overwinning en verzekering achter zijn afschuwelijke dood aan het kruis. Hij had zijn Woord verkondigd door de profeten, Hosea 6:2, “Op de derde dag zal ik opnieuw opstaan”. Wat wij met onze oren hebben gehoord en zijn woorden uit zijn mond, zijn verheerlijkte belofte uit het boek der profeten: “Op de derde dag zal ik uit de dood herrijzen.” (Hosea 6:2). De Bijbel is het fundament van ons geloof en onderpand dat onze Heer leeft, dat Hij opgestaan is uit de dood, en dit kon gevonden worden uit het getuigenis van de profetie dat er een glorieuze overwinning is tegen de zonde, de dood en het graf.

Nu, we zullen uitgebreid uitleggen over Lucas 24, wat voor mij betekent een deel van de meeste verbazing van alle openbaringen van declaratie het Woord van God gevonden door de Bijbel heen. Alleen weet ik niet van hoeveel kunnen wij nu behandelen, van het thema “Het Fundament voor het Geloof”. Over het Evangelie van Lucas 24, een criticus uit Frankrijk, Renan zei, “Dit is het mooiste verhaal in de wereld.” Het is een verhaal over twee discipelen van de Heer, Kleopas en een discipel, welke zijn naam niet genoemd is, die op weg waren van Jeruzalem naar Emmaüs. Zij waren in een zeer grootte verdriet. De Heer, die zij in hun verwachting de uitgezonden Messias voor de Israëlieten zou worden, werd gedood en al hun hoop was vervlogen tot de bodem. Maar er kwam iemand bij hun en vertelde dat Hij is opgestaan uit de doden. Ze geloofden het echter niet. Vervolgens in vers 25: “En dan zei Jezus tegen hen …” Hij was niet herkend door hun. Ze wisten niet wie die vreemdeling was. Ten slotte maakte Hij zichzelf bekend tijdens het breken van het brood bij de avondmaaltijd.

Maar tijdens de reis wisten ze niet dat de man met hen de Heer Jezus was. De Heer Jezus zei tegen hen: “Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat…” (NBV, Lucas 24:25). Het Griekse woord hier toegepast is "alpha privative" - anoetoi ("foolish ones"). "zo tragen van hart om te geloven" hetzelfde als wat Petrus zei en Johannes zei toen zij naar het graf renden en ontdekten dat Jezus er niet meer daar lag? Nee. O, wat begrepen zij niet, en traag van hart om wat te geloven? Om alles wat de profeten geprofeteerd hadden. Voordat de engel zei, “Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgestaan. Kom binnen en ziet waar Hij is neergelegd.” Voordat de vrouwen laten weten, “Wij hebben Hem gezien en neerknielen onder zijn voeten.” Voordat de discipelen proclameren aan de wereld, “Waarachtig, Hij is opgestaan.”. Vóór dat alles, bevestiging van verheerlijkt getuigenis van de Schrift zegt, “Op de derde dag, zal Hij weer herrijzen.” En buitengewone uitspraak over de opstanding van onze Heer is getuigenis van de Bijbel, de Schrift.

 

 

GLORIEUS GETUIGENIS OVER DE OPSTANDING VAN CHRISTUS

 

Laten wij kijken naar hetzelfde geval in dezelfde hoofdstuk in Lucas 24:36, waar staat uitgelegd dat toen zij, de discipelen, daar waren, in de bovenste ruimte, stond Jezus opeens in hun midden. (Één wonder van ons verheerlijkt lichaam is in staat zijn door de muur heen, in staat zijn door de deur heen zoals het verheerlijkte lichaam van Jezus. Ik heb vaak hierover nagedacht – in de volgende wereld, in ons verheerlijkt lichaam kunnen wij ineens verplaatsen van ene plaats op een andere plaats – Ik kan denken dat ik in London ben, opeens ben ik nu in Hong Kong, ik ben nu in Johannesburg, Afrika. Ik ben nu in Bangkok. In het verheerlijkte lichaam kunnen wij overplaatsen zo snel van een plaats naar andere plaats. Al deze dingen staan boven ons verstand en de Heer heeft het voorbereid – Hij heeft alles voorbereid voor ons die Hem liefhebben.) En Jezus in het verheerlijkte lichaam, opeens was Hij er, en Hij zei tot hen, vrede voor u allen.

En ze waren zeer bevreesd en door angst overmand. Want ze meenden een geestverschijning te hebben gezien. En Hij zei tot hun, “Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel in uw hart? Zie Mijn handen en Mijn voeten, Ik ben het zelf; raak Mij aan en kijk goed, want geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat Ik heb ….

Toen opende Hij hun verstand, totdat zij de Schrift begrepen. Hij zei tegen hen: “Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood.(Lucas 24:36-46).

Let nu op dit moment. De Heer Zelf stond daar voor de discipelen. Zij zagen Hem die opgestaan is uit de doden. En Hij wees hen de gaten aan, doorboord door spijkers, in zijn handen en zijn voeten en aan zijn zijde. En het Evangelie van Johannes heeft genoteerd, “Een groot gat door een speer aan zijn zijde.” En Hij zei, “Ik ben het zelf; raak Mij aan en kijk goed.” Het is een duidelijke bevestiging over de opstanding van Zijn lichaam uit de dood. Dit alles is geschreven in de Bijbel. Dit gaat boven ons verstand en voorbij onze gedachten, maar zo reëel. Onze ogen kunnen ons misschien bedriegen. Mijn aanraking kan mij misschien misleiden, en mijn oren, de stem die ik hoor, mag een illusie zijn, maar het Woord van God is zeker en zeker voor altijd. Geweldige bevestiging over de opstanding van onze Heer, over onze levende Christus, niet doordat de discipelen Hem hebben gezien of Hem hebben gehoord of Hem hebben aangeraakt. Maar het verheerlijkte onderpand is dit wat de Schriften en de profeten hebben gezegd, “Hij zal uit de dood herrijzen.

Daarom moeten wij de paragraaf uit de tweede brief van Petrus hoofdstuk 2 lezen. Ik kan waarachtig geloven door wat ik lees toen ik aandacht gaf aan de Schriften. In deze paragraaf, zei Simon Petrus, “Toen wij met Hem op de heilige berg waren.” (2 Petrus 1:18). En hij zei: “Wij zijn de ooggetuigen.” (2 Petrus 1:16). Petrus zei, “We hebben Zijn goddelijke majesteit daar zien lichten.” De Bijbel zegt dat deze Man (Jezus) met de goddelijkheid van onze Heer behelst. En in Zijn verbroken lichaam is zijn goddelijkheid gekomen. Hij heeft net als een mens gezien, als andere mens gelopen, spreken en eten en leven, slapen, groeien in lijden, opgroeien in moeilijkheden net als andere mensen. Maar dit lichaam is vervuld met de majesteit van onze Heer. En Simon Petrus zei dat, “We hebben getuigen, hoe Hij alle eer en heerlijkheid van Zijn Vader Gods ontving,” en niet alleen gezien hebben, wij waren daar, wij hebben die stem zelf van de Allerhoogste uit de hemel horen klinken, die zei: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen heb.” (2 Petrus 1:17).

Petrus legde uit dat Hij daar was. Hij heeft Hem gezien. Hij heeft de stem van de Heer gehoord. Hij is de goddelijkheid van Jezus, en dit is de belofte van Zijn wederkomst voor de tweede maal. Ik heb het gezien. Hij zei, “Wij (Petrus, Jakobus dan Johannes) hebben dat gezien, en wij hebben dat gehoord.”

Nu leest u het volgende vers: “Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen.”  (2 Petrus 1:19). Het glorierijke getuigen over de goddelijkheid van Christus en Zijn wederkomst in heerlijkheid en majesteit is niet doordat onze ogen het hebben gezien, of onze handen het hebben aangeraakt, of onze oren het hebben gehoord, maar dit glorierijke getuigenis en getuigen is het Woord van God, dat feilloos en zondeloos is (Eng. infaillable and inerrant). Het is waarachtig buitengewoon en verbazingwekkend voor mij hoe de Heer dit heeft laten zien in verband met zijn Bijbel – Het Fundament voor Ons Geloof. En reden daarvan is waarschijnlijk omdat wat ik zie mij kan bedriegen. Misschien omdat wat ik voel kan misleiden. En misschien wat ik hoor is een illusie. Alleen het Woord van God is dat nooit zal mislukken, nooit zal misleiden en nooit zal bedriegen. De Bijbel is de waarheid voor altijd. En de Bijbel is het Woord van God, het Evangelie voor ons gebed. Het Woord dat het Evangelie is wat u moet verkondigen, het fundament van ons geloof.

Toen Paulus voor de koning Agrippa stond zoals staat geschreven in Handelingen hoofdstuk 26, stond hij op voor de koning en al zijn begeleiders, en hij vroeg aan de koning Agrippa, “Gelooft u, o koning Agrippa, de profeten? (Handelingen 26:27). Waarom zei hij niet, “Gelooft u het getuigenis van Simon Petrus? Gelooft u het getuigenis van Johannes? Gelooft u het getuigenis van Jacobus? Ik heb Hem zelf gezien. Gelooft u het getuigenis van Paulus die een gedetineerde is geworden?” Nee. Wat hij vroeg namelijk, “Gelooft u de profeten?” Dat is het getuigenis van de Bijbel voor de waarheid van de Heer. En hij heeft dat versterkt, dat was wat de apostel Paulus gedaan heeft. In de eerste brief van Korintiërs hoofdstuk 15, de eerste vier verzen, gaf hij de definitie van het Evangelie aan als volgt: “Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, waarin u ook standvastig staat. (1 Korintiërs 15:1). “Dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat” (NBV, 1 Korintiërs 15:3, 4). En op een dag zal Hij terugkomen, in overeenstemming met de Schriften, het is het fundament voor ons geloof.