Come back

VERSIERING DE DOCTRINE van CHRISTUS

(Adorning the Doctrine of Christ)

 

Door Dr. W.A. Criswell

In het Indonesisch gedicteerd door Dr. Eddy Peter Purwanto

Vertaald uit Indonesische versie door Rev. Ir. Emil Hendrawan Boen, MSc.

 

1 Maar jij moet verkondigen wat overeenkomt met de heilzame leer. 2 Oudere mannen moeten sober, waardig en bezonnen zijn, en gezond in het geloof, de liefde en de volharding. 3 Ook oudere vrouwen moeten zich ingetogen gedragen, ze mogen niet kwaadspreken of verslaafd zijn aan wijn. Ze moeten goede raad weten te geven, 4 en de jonge vrouwen voorhouden dat ze hun man en kinderen moeten liefhebben, 5 dat ze ingetogen, kuis, zorgzaam in het huishouden en vriendelijk moeten zijn, en dat ze het gezag van hun man moeten erkennen. Dan wordt het woord van God in ere gehouden.

6 Roep ook jonge mannen op in alles ingetogen te zijn. 7 Geef zelf met goede daden het voorbeeld, laat je leer zuiver en waardig zijn, 8 en verkondig de heilzame, onbetwistbare boodschap, zodat onze tegenstanders beschaamd staan en niets kwaads over ons kunnen zeggen.

9 Slaven moeten in alles het gezag van hun meester erkennen en het hem naar de zin maken. Ze mogen hem niet tegenspreken 10 of van hem stelen, maar moeten laten zien dat ze volkomen betrouwbaar zijn. Dan verhogen ze in alles wat ze doen het aanzien van de leer van God, onze redder. (NBV, Titus 2:1-10)

 

 

Paulus begint met: “Maar jij moet verkondigen wat overeenkomt met de heilzame leer.”  En wanneer hij aangeeft met “heilzame leer,” hebben al deze dingen te maken met hoe oudere mannen moeten leven en oudere vrouwen moeten leven en jongen mannen moeten leven en jonge vrouwen moeten leven en dienstknechten moeten leven, en ons allemaal moeten leven.

            Wanneer hij aangeeft over verkondiging van “de ware doctrine”, spreekt hij over een schoonheid. Het is een representatie van schoonleven, in de liefde, in de reinheid en in de verantwoordelijkheid.

 

DEFINITIE van DOCTRINE

 

De woorden in dit vers zijn zeer interessant en vol van betekenis: het is, ten eerste, het woord “doctrine” of didaskalia. Het Griekse woord voor “onderrichten” is didasko. Terwijl “hij didaskalos” betekent, hij is een “leraar”. Ze kennen deze term toe aan Jezus: Hij is een didaskalos, wat betekent een “rabbi, leraar.” En, didaskalia heeft te maken met wat “geleerd wordt.”  Het is dé doctrine. Het is dé leer.

In het Latijns noemt u het “de doctrine”. Een dokter is een rabbi. Lang geleden voordat ze een medische dokter hadden, gingen “rabbi’s” om met Gods dienaren, de Joodse wetgeleerden, de wet van de kerk, de wet van Canon – het woord dokter, doctrine, didaskalia hebben hetzelfde woordwortel. Didaskalos, is een leraar. Terwijl doctrine is zijn leer.

Terwijl het woord “versieren” (Engels: adorn) hier is: kosmeo. Een vrouw kan dit woord in verband brengen met het woord “cosmetiek.”  Kosmeo betekent “om te versieren, om op te maken, om in orde te brengen, om te regelen.”  En het woord “cosmetiek” dat u kent, komt hier vandaan. En het woord kosmos wordt gebruikt in het Latijns voor “de wereld”. Want voor hen, is de wereld een mooie regeling in elkaar en een indrukwekkende ordening, zodat ze het met het woord kosmos noemenEn frase “versier de leer Gods,” bestaat uit twee woorden die we gebruiken als basis van onze discussie op dit moment. Ten eerste, het woord doctrine, de leer, een sommatie van wat de Heer ons gezegd en geleerd hebt in Zijn Woord.

 

DOCTRINE is ZEER BELANGRIJK

 

Doctrine of Leer betekent alles en zeer belangrijk. Ondanks dat we onderling tegenstrijdige gedachten hebben, maar we bestaan dankzij deze leer, door deze doctrine. Onze christelijke beschaving is gebouwd op de christelijke leer of christelijke doctrine. Dit is mogelijk dankzij vastbeslotenheid op de overtuiging van deze doctrine, een globale erkenning van christenen die u erft en in bezit hebt vandaag.

Bijvoorbeeld, alle Musafirs wezen af om zich te onderwerpen aan de opdracht van de koning en de staatskerk. En dit principe, deze verplichting bemoedigt elke Amerikaan, indien hij een ware Amerikaan is, om standvastig te staan tegenover het gezag of de staatskerk, dit is niets gering geweest in de geschiedenis van Amerikanen. Een sterke geloofsovertuiging – als ik zo kan noemen, en ik kan deze volgende illustratie in vele gelegenheid geven.

Athanasius is de eerste man die zei: “Ik, Athanasius, ben tegen de hele wereld.” Hij wees af om zich te onderwerpen, om zich te buigen voor Arius. Controversie van deze doctrine is al gebeurd door de geschiedenis heen als een voorbeeld van verdeeldheid en het ontstaan van kleine groepen van christelijke leiders. Arius zegt, “Christus is homoiousios.” Terwijl Athanasius zegt, “Christus is homoousios.”  Het verschil hier ligt slechts aan de letters iota in het Grieks of de letter “i”.  Edward Gibbon een sarcastisch (criticus) verklaart dat zij (Athanasius en Arius) de christelijke wereld verdeelt door slechts de Griekse letter iota. En, Concilie Necea moest worden gehouden om die grote geschil te beslechten.

Thomas Carlyle heeft dit ook van Edward Gibbon overgenomen, en zodoende gebruikte hij ook deze controversie om aan te tonen deze toestand van verdeeldheid, twistend met elkaar, geschillen tussen de christenen. Thomas Carlyle heeft later vergiffenis gevraagd voor zijn houding, want later kwam hij tot besef dat het verschil homoiousios en homoousios is een verschil tussen de menselijkheid van Christus, dat onderwezen is door Arius, en de goddelijkheid van Christus die onderwezen is door Athanasius.

En deze kleinste letter "iota", die soms nogal simpel en niet zo belangrijks is, heeft juist alle geschillen veroorzaakt met betrekking op de basis of het fundatie van een kerk, regering, staat, of een leven.

In wiskunde wereld of banken wereld, zal een verandering van een decimaal teken, hoe klein het ook is, een natuurkundige geleerde niet meer doen vertrouwen aan zijn chemische berekeningen, hun wiskundige formules, of de stabiliteit van banken doet wankelen. Een klein steentje, gevallen in slotwater, zou veel rivieren beïnvloeden. Druppels regenwater, die niet zo krachtig is, kan een rank van een grote eikenboom voor altijd doet ombuigen.

Zo is doctrine ook zeer belangrijk. Ons leven, erfenis van ons geschiedenis, ons land, onze kerk, onze toekomst worden gebouwd op de doctrine, of de leer. Dus doctrine is het fundament waarin ons leven erop wordt gebouwd. De tragedie in deze moderne tijd kan eenvoudig weergegeven worden door miljoenen mensen die beïnvloed zijn om te geloven dat de Bijbelverzen betreffende met de belangrijke doctrine welke geopenbaard is door God al achterhaald zijn. Eigenlijk, zijn gedachten als deze al begonnen sinds de middeleeuwen. En zelfs, de dingen die wij in onze tijd moeten doen, zijn aan de atheïsten gehoorzamen op het gebied van wetenschap en verheerlijking van de kennis. Zij zijn op de plaats gekomen die gecreëerd is door het monster Frankenstein, we vrezen voor de god van kennis en wetenschap en wetenschappelijkheid die wij hebben verhoogd.

“Als dit fundament is vernietigd, wat kan nog gedaan worden door die grote mensen? Al deze dingen zijn belangrijk. Er zijn miljoenen andere mensen die het fundament van het leven en de verheerlijkte hoop van christenen hebben verlaten en met valse filosofieën, secularisme en materialisme vervangen.

Wanneer het fundament, wanneer de leer, wanneer de doctrine van openbaring van God in Christus Jezus aan de kant wordt gezet, is er niets anders dan moedeloosheid, hopeloosheid die nog overblijven. Doctrine is zeer belangrijk. Doctrine is gebaseerd geheel op het Woord van God en Gods openbaring. Door de structuur van onze beenderen wordt het ons mogelijk dat we rechtop kunnen staan en gevormd zijn en bewegen, zo maakt de doctrine ook mogelijk dat ons geloof standvastig kan staan.

We zullen een heel vreemde wezen worden zonder structuur van dit skelet, zonder structuur van deze beenderen. Dit is de wijsheid van God, als de majestueuze Ingenieur in het heelal die dit alles heeft geschappen. Een schedelkas die de hersens beschermt; een borstkas die houdt en beschermt en als een plaats is voor de longen en het hart; compositie van de ruggengraat die ons mogelijk maakt om rechtop te staan; dijbenen als drijfkracht; het hielbeen en de middenvoetsbeentjes om te lopen; handwortelbeentjes en middenhandsbeentjes om vast te pakken. En zelfs ingenieurs zeggen dat dit skelet is het meest volmaakte skelet dat God heeft gemaakt op de aarde. Zonder dat, zullen we een heel vreemde wezen worden: ziet eruit als een biologische klomp, alleen een klomp van vlees. Dit skelet van beenderen is nodig. Zo ook is de doctrine zeer belangrijk. Peter Marshall, zei eens: “iemand die niet op iets staat zal op iets vallen.”

 

GOEDE LEVENGETUIGENIS IS OOK ZEER BELANGRIJK

 

Nu wil ik hebben over de tweede uitspraak van Paulus: dat is “versieren” wat betekent “opmaken”, of kan ook betekenen “mooi maken van” de leer van God.

Een skelet is nodig. En het is zeer erg nodig. We weten dat we niet kunnen leven zonder dit skelet van beenderen. Maar het skelet zelf kan iets overbodig en iets onaantrekkelijk worden, zelfs iets afschuwelijk.

Toen Ezechiël, in het boek Ezechiël 37, vertelde dat hij in een dal was en zag voor hem, een dal vol beenderen en deze beenderen waren uitgedroogd. Dat is wat de Bijbel heeft verteld.

 

Ze zijn slechts beenderen, zij zijn slechts beenderen, zij zijn slechts dorre beenderen

En nekwervel is verbonden met sleutelbeen.

Sleutelbeen is verbonden met rugwervels.

Rugwervels zijn verbonden met dijbenen.

Dijbenen zijn verbonden met scheenbenen.

Scheenbenen zijn verbonden met knieschijf.

Knieschijf is verbonden met scheenbenen.

Gij hoort het Woord des Heren.

Ze zijn slechts beenderen, zij zijn slechts beenderen, zij zijn slechts dorre beenderen

 

Toen ik nog aan de Baylor University zat, had ik een paar vakken van medische poststudenten genomen. En één van de vakken, hebben we genoemd als “het katten cursus.” Want iedere deelnemer moet even weg om een kat te zoeken en de kat in een zak doet, en dan chloroform erin gooien, en daarna de zak dicht doen, en dan de kat in formaldehyde doen, en dan gaan we hem snijden vanaf de neus tot de start en elke deel in het lichaam op het ogenblik bestuderen.

U weet het, dat is onze taak. U zult nooit te weten komen hoeveel er delen van het kattenlichaam zijn mits u het begint open te snijden. Onze professor had een skelet daar staan – de schedel opgehangen aan een schroef. Hij had ook een zeer grote pan staan, zo groot als een piano. Elke dag, wanneer hij ons les gaf over anatomie, pakte hij die zwarte pan en bewoog hij de beenderen heen en weer, zolang totdat hij een botje kreeg waarmee hij iets wilde gaan uitleggen.

Ik zeg dit tegen u. Elke bot van de mens trekt altijd de aandacht van een dokter. Er is geen enkele andere manier om skelet te maken in de wereld die zo interessant is dan deze. En de Heer zei tegen Ezechiël, “Profeteer over deze beenderen, en zeg tot hen, luister naar de woorden van de HEER! Zo spreekt de Heer GOD tot deze beenderen: Ik ga de levensadem in u brengen, en u komt weer tot leven.” (Ezechiël 37:4-5).

Dusdanig dat de verheerlijkte waarheid van het Woord van God en deze verheerlijkte geloofslessen: gereïncarneerd moeten zijn. Die moet omwikkeld worden met bloed en vlees. Die moet weer in leven. Zolang de Bijbel slechts een boek is, zolang de doctrine alleen een leer is – een theologische perceptie en conceptie is, zal dat dan zwak en krachteloos zijn.

Dat niet alleen, maar vaak – ik kan dit echt zo zeggen – ben ik bang dat veel verheerlijkte kerkleer en grote dienaren worden gepresenteerd als skelet van beenderen alleen. Mensen mogen dus tegenspreken en discussiëren over de doctrine van de goddelijkheid van Christus, doctrine over de kerk, over de waarheid van God. En ze mogen zich echt inspannen, standvastig en hard. En de kerken zelfs de maatschappij kunnen nooit zien dat er vrede is wanneer ze elkaar ruziën, elkaar haten omwille de Heer lief te hebben.

Wanneer we de verheerlijkte waarheden van God verkondigen met scherpheid, pittigheid, volhardendheid, lijk op aanklagen, lijk op mededogenloos, juist op deze manier jagen we ze weg dan dat we ze doen bekeren.

Er is orthodoxie hart, orthodoxie geest, net als orthodoxie tegenover elke letter en boek. Vanwege angst om niet begrepen te worden, wil ik een illustratie van Unitarian’s studenten gebruiken. Hun theologie is fout, maar de motivatie van hun hart is juist. Enkele jaren geleden was er een waardevol gedicht die bij een diploma-uitreiking in Harvard werd voorgelezen. Een jonge man die dat voorgelezen heeft, heet Gilden, en hij studeerde aan de school Unitarian. Aan het eind van zijn gedicht bij die diploma-uitreiking, las hij die poëzie dat als een uiting van zijn Unitarian’s hart was.

 

Als Jezus Christus alleen een mens is en alleen een gewoon mens is

Ik zeg: Hij is een deel van alle mensheid,

Ik zal van Hem afhankelijk zijn,

En van Hem zal ik voortdurend afhankelijk zijn.

Maar als Jezus Christus God is en alleen God is,

Ik zweer, ik zal Hem volgen zowel naar de hemel als naar de hel,

De aarde, de zee en het heelal.

 

Let op, deze theologie die hij vasthield kan niet geaccepteerd worden door een discipel van Jezus. Hij besefte niet dat hij beïnvloed werd door de theologische leer van Unitarian. “Als Hij een gewoon mens is.”, zei hij, “Hij is de beste mens over de gehele mensheid, en ik zal Hem volgen ondanks dat Hij een gewoon mens is. Als Hij God is, is Hij volledig God en ik zal Hem volgen waar Hij ook heengaat naar de hemel of de hel, de aarde, de zee, en het heelal.”

Ik heb dit als een illustratie gebruikt. Theologie van de jonge man was verkeerd. We hebben niet het woord “als Hij is een” over Jezus. Hij is onze Heer. We vertrouwen het doel van ons leven toe bij Hem. We aanbidden Hem als onze Heer.

Paulus noemde Hem dat: “in afwachting van het geluk waarop we hopen, de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en onze redder Jezus Christus. (Titus 2:13). Paulus riep Hem God aan.

Theologie van deze jongen man is verkeerd, naar zijn geest is juist. Er is orthodoxie geest, orthodoxie hart waarvoor het volk van God steeds bidt en vraagt: een verheerlijkte leer, een verheerlijkt leven, en een verheerlijkt schoonvoorbeeld. Dit alles is de grote waarheden van God.

En beroemde atheïst zei, “Ik kan elke christelijke apologie beantwoorden. Maar er is een meid in ons huis dat is oprecht, eerlijk, schoon van hart en leef in de waarheid dat zij mij zeer doet schrikken” – het meisje maakt die Atheïst altijd verbazen, elke keer wanneer zij het leven vertoont “dat de leer Gods onze Verlosser versiert.”

Zij zitten in een discussie over de beste vertaling van de Bijbel. “Ik hou van King James versie,” zegt iemand.

         “Ik hou van American Revised Version van 1901,” zegt een ander.

         “Ik hou van Weymouth,” zegt iemand anders.

           “Ik hou van de beste voor mijn moeder,” zegt weer iemand anders.

 Maar eigenlijk, wij zijn het evangelie dat gelezen moeten worden door de wereld. Wij zijn het evangelie voor zondaren. Wij zijn het credo voor de spotters. Wij zijn de laatste boodschap van God, die worden gegeven in daden en woorden. Wat gebeurt er als de afdrukmal kapot is? Wat gebeurt er als de afdruk vaag wordt?

“De leer van Jezus ons Heiland versieren” betekent zijn heerlijkheid representeren. Totdat mensen zeggen, “Ik zal blij zijn om zo te worden.”

Mensen zijn meer geïnteresseerd in ons levensvoorbeeld in overeenstemming met de waarheid. Deze wereld, de ongelovige wereld is niet geïnteresseerd in hoeveel u zegt, maar ze kijken altijd naar de manier van uw leven.

“Niemand kan horen wat u zegt,” zegt Emerson, "ondanks dat u nogal hardop zegt.” Zij zijn meer geïnteresseerd in wat ze zien in u. Ze letten op uw gedragingen.

            In de Bijbel, die we in ons bezit hebben, hebben we de gehele openbaring van God. Maar u moet beseffen dat er veel verloochenars van het Woord van God en onbekeerde mensen zijn die de geestelijke kant van u willen zien. Zij willen de dikte van de afdruk zien, dat bent u. Zij zien u. Zij letten op u. Zij kunnen de grote doctrine van God leren kennen wanneer zij uzelf zien in uw waarachtig levensvoorbeeld. We moeten het onderhouden dat ze schoon en verheerlijkt blijven, met hulp van “versier de leer Gods, onze Redder.”

Een zendeling beschrijft in zijn boek over hoe je denkt tegenover de mens. Hij is een pioneer, hij bevindt zich midden tussen mensen die blanken nog nooit hebben gezien. En, wanneer hij naar een dorp gaat, verkondigt hij het Evangelie op deze manier: Hij gaat naar het stamhoofd en hem verzoeken om zijn volk bij elkaar te halen. En dan gaat hij een schrijfboord neerzetten en plak daarop de tekeningen over het leven van Jezus. En dan gaat hij aan hen elk verhaal van al die tekeningen vertellen.

Toen hij dus naar het dorp ging, sprak hij en vroeg alle mensen om bijeen te komen en hij zette zijn grote tekeningen neer, en dan legde hij uit aan alle mensen, “over die tekening”. Op het moment waren er twee vrouwen aanwezig, zittend voor hem. Er was iets aan de voeten van de zendeling die de aandacht van de twee vrouwen trok.

En op een gegeven moment, steek een van de vrouwen haar hand op en zei, “Blanke man, we willen iets weten.”

Hij was bezig op dat moment. Toen de vrouw de vraag opnieuw stelde, zei hij, “Wacht u even, totdat ik alles opruim. Straks kunt u alle vragen aan mij stellen wat u wilt weten.”

Maar zij vroeg hem opnieuw, “Blanke man, ik wil iets weten nu.” En, toen hij weer hetzelfde ging zeggen, gingen de primitieven met hun gesminkte gezichten zeggen, tegelijk met zijn allen, “Blanke man, zij wil nu een antwoord.”

Uiteindelijk moest de zendeling stoppen met opruimen van zijn gereedschap, en vroeg haar, “Wat wilt u weten?”

En ze zei, “Blanke man, is uw voet even wit als uw handen en uw gezicht?” Zij konden zijn gezicht zien. Zij konden zijn handen zien, en zowel zijn gezicht als zijn handen zijn wit. Zij vroeg hem, “Is uw voet even wit als uw handen en gezicht?”

De zendeling antwoordde gelijk, “Ja, mijn voet is even wit als mijn handen en mijn gezicht.” En hij veranderde van onderwerp en begon verder te onderwijzen.

Maar het antwoord maakte hen niet tevreden. Zij waren nog steeds nieuwsgierig, totdat iemand van hun op stond en zei, “Blanke man, u liegt. Uw gezicht en uw handen zijn inderdaad wit, maar uw voeten zijn zwart.”

Dit is een nieuwe ervaring voor hem. Op het ogenblik werd hij gelijk belachelijk gemaakt door dat ene probleem, dat was op het moment dat al die primitieven met gesminkte gezichten met zijn allen hem vroegen, “Blanke man, uw gezicht en handen zijn wit, maar uw voeten zijn zwart. Uw voeten zijn zwart.” Op den duur zat hij in een heel moeilijke situatie en kon niet verder met zijn les.

Dit is wat er eigenlijk is gebeurd. Hij droeg hoge schoenen, laarzen. De laars hielp en beschermde hem, wanneer hij door het bos heen loopt. Dat is wat er eigenlijk is gebeurd. Dus die twee vrouwen zagen naar de zwaarte laarzen van hem. En zij dachten dat de schoenen deel zijn van zijn lichaam of zijn voeten. Daarom dachten ze dat het gezicht en handen van de zendeling wit waren, terwijl zijn voeten zwart waren.

Uiteindelijk kon hij zijn les en preek niet meer voortzetten zodat hij moest gaan zitten, in het midden van al die mensen. En, toen, deed hij zijn laarzen uit en aan hen liet zien dat zijn voeten even wit zijn als zijn handen en gezicht. Na dat hij dat gedaan hebt, gaat hij weer spreken, vraagt hij weer om te gaan luisteren naar de verkondiging van het Evangelie.

Hij maakt voor deze geen applicatie in zijn boek. Er is echter wel een applicatie dat hij heeft gemaakt: Zij zijn niet geïnteresseerd in hoe u leeft. Ze zijn geïnteresseerd in uw voeten. Ze zijn geïnteresseerd in wat u mee bezig bent. Zijn uw voeten wit, als uw handen en gezicht? Wandelt u in uw leven zoals u hebt gezegd? Hebt u de doctrine van deze Bijbel gedaan? Dit is waarin de wereld geïnteresseerd is, en dat is ongeveer wat ze altijd zullen blijven herinneren.

Belangrijkste taak van ons, volgens het Woord van God, is “versieren van de Gods leer onze Heiland“, en maakt die tot een mooie en goed en acceptabel, gezond en verheerlijk – versier dat.